ابعاد مخازن پلی اتیلن قیفی
ابعاد مخازن پلی اتیلن قیفی
ژانویه 6, 2021
ابعاد مخازن پلی اتیلن انبساط
ابعاد مخازن پلی اتیلن انبساط
ژانویه 14, 2021

ابعاد وان پلی اتیلن مکعب و استوانه ای

جدول ابعاد وان پلی اتیلن مکعبی

ردیف ظرفیت وان پلی اتیلن مکعب
طول عرض ارتفاع
بالا پایین بالا پایین
1 وان پلی اتیلن 20 لیتری 39 38 24 22 20
2 وان پلی اتیلن 60 لیتری 46 40 36 30 41
3 وان پلی اتیلن 60 لیتری پنیر 64 58 64 58 17
4 وان پلی اتیلن 90 لیتری 51 42 42 36 51
5 وان پلی اتیلن 100 لیتری 43 38 43 38 60
6 وان پلی اتیلن 100 لیتری کوتاه 87 82 47 41 28
7 وان پلی اتیلن 135 لیتری 56 50 46 39 57
8 وان پلی اتیلن 170 لیتری 84 80 55 50 40
9 وان پلی اتیلن 190 لیتری 132 128 51 46 30
10 وان پلی اتیلن 200 لیتری 75 70 57 52 52
11 وان پلی اتیلن 200 لیتری کوتاه 102 100 102 100 19
12 وان پلی اتیلن 255 لیتری 77 66 57 48 70
13 وان پلی اتیلن 260 لیتری 132 126 52 46 40
14 وان پلی اتیلن 300 لیتری معمولی 152 144 54 46 43
15 وان پلی اتیلن 300 لیتری بلند 303 298 40 34 31
16 وان پلی اتیلن 300 لیتری کوتاه 102 100 102 100 30
17 وان پلی اتیلن 340 لیتری 71 68 48 45 100
18 وان پلی اتیلن 400 لیتری 121 116 65 57 56
19 وان پلی اتیلن 600 لیتری 128 119 79 70 68
20 وان پلی اتیلن 750 لیتری 162 157 69 63 76
21 وان پلی اتیلن 900 لیتری 131 125 82 76 88
22 وان پلی اتیلن 1000 لیتری 194 174 87 70 67
23 وان پلی اتیلن 1500 لیتری 185 171 90 78 97
24 وان پلی اتیلن 2000 لیتری 208 198 109 98 101
25 وان پلی اتیلن 3000 لیتری 312 305 104 97 101
26 وان پلی اتیلن 4500 لیتری 145 145 145 145 198
27 وان پلی اتیلن 5000 لیتری 367 359 124 118 122

جدول ابعاد وان پلی اتیلن استوانه ای

ردیف ظرفیت وان پلی اتیلن استوانه ای
قطر ارتفاع
بالا پایین
1 وان پلی اتیلن 65 لیتری استوانه ای 45 38 49
2 وان پلی اتیلن 150 لیتری استوانه ای 63 50 74
3 وان پلی اتیلن 600 لیتری استوانه ای 93 80 102

*** پارامتر های فوق بر اساس cm می باشد.

*** اندازه های فوق بر اساس ابعاد داخلی وان می باشد.